ลงทะเบียนการประชุมวิชาการ Nephrology Meeting

 “Acute Kidney Injury”

วันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ


กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อลงทะเบียน
   
คำนำหน้าชื่อ *
   
ชื่อ (ภาษาไทย) *
   
นามสกุล (ภาษาไทย) *
   
ชื่อหน่วยงาน / สถาบัน / โรงพยาบาล *
   
วิชาชีพ : *
   
แพทย์โปรดระบุเลขใบประกอบวิชาชีพ ว *
   
สถานะสมาชิก
   
E-mail *
   
เบอร์โทรศัพท์ *
   
เบอร์มือถือ
           
*** โปรดระบุวันที่ต้องการเข้าร่วมประชุม***
           
เข้าร่วมประชุม
       
           
   

หมายเหตุ : * = ฟิลด์ที่ต้องกรอกให้ครบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่เบอร์ 02 – 716 - 6091, 02-716 - 7450 โทรสาร 02 – 718 – 1900